LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404344

 

PRANEŠIMAS APIE KLASIFIKUOJAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ (Apgyvendinimo paslaugų teikėjams)

VTD-A1

 

PRANEŠIMAS APIE NEKLASIFIKUOJAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ (Apgyvendinimo paslaugų teikėjams)

VTD-A2